สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หมายถึง ระบบทางกายภาพ ชีวภาพ ระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยปราศจากการแทรกแซง หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมนุษย์ ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งผืนดิน ผืนน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร อากาศ พืช สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็มีหลายประเภท หลักๆก็จะมี สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง และ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ละแบบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูรายละเอียดของมันกัน 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีลักษณะเป็นระบบนิเวศที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพวกมัน ระบบนิเวศเหล่านี้มีตั้งแต่ป่า ทุ่งหญ้า ทะเลทราย ไปจนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ แนวปะการัง และบริเวณขั้วโลก ระบบนิเวศแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อม สายพันธุ์ กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่แตกต่างกันไป

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้ทรัพยากรและคุณประโยชน์ที่สำคัญ ทซึ่งส่วนนี้จะสนับสนุนชีวิตบนโลก ควบคุมรูปแบบภูมิอากาศ ทำให้อากาศและน้ำบริสุทธิ์ สร้าง/อนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังให้คุณค่าทางสุนทรียภาพ การพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงวัฒนธรรม ซึ่งเอื้อต่อความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตโดยรวมของมนุษย์

 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คืออะไร

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง หมายถึงสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่พัฒนา ดำรงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซงหรืออิทธิพลของมนุษย์โดยเจตนา เป็นสถานที่ที่กระบวนการทางธรรมชาติ มีการโต้ตอบเกิดขึ้นอย่างอิสระ ดำเนินตามแนวทางของมันเองโดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์

ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง หรือ องค์ประกอบของธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ รูปแบบของสภาพอากาศ การก่อตัวทางธรณีวิทยา มีปฏิสัมพันธ์และวิวัฒนาการโดยปราศจากการควบคุมโดยตรงจากมนุษย์ สภาพแวดล้อมเหล่านี้มักพบในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า อุทยานแห่งชาติ เขตสงวนคุ้มครอง หรือพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวนอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

 

สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น คืออะไร

สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ครอบคลุมถึงโครงสร้างทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทัศน์ที่มีรูปร่างหรือเปลี่ยนแปลงโดยกิจกรรมของมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีหลายรูปแบบ อย่างพวก เมือง อาคาร ถนน สะพาน สวนสาธารณะ และภูมิทัศน์ประดิษฐ์ เช่น สวนหรือพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้รับการออกแบบ วางแผน และพัฒนาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะและรองรับความต้องการของมนุษย์

นอกเหนือจากนี้สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต ระบบขนส่ง การใช้พลังงาน การจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อันก่อให้เกิดมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

จริงหรือไม่ที่สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็เป็นผู้ควบคุมธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า มลพิษ การทำลายที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้อง/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสำคัญต่อการรักษาระบบนิเวศของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลโดยรวมของระบบต่างๆ ของโลก ทั่วโลกมีความพยายามในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน การดูแลสิ่งแวดล้อม และมาตรการอนุรักษ์เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวและสมบูรณ์